Önsöz

DÜNYAYA HÂKİM OLMAK İSTEYEN SİYONİSTLERİN KORKUNÇ PLANLARI VE TALİMATLARI:

1. Genç nesilleri, ahlaka aykırı telkinlerle bozun!

2. Aile hayatını yıkın!

3. İnsanlara, aşağı sınıflarla tahakküm edin!

4. Sanatı zayıflatın, edebiyatı müstehcen ve şehevi bir hale sokun!

5. Mukaddesata saygıyı yıkın, saygıyla anılan kişiler hakkında iğrenç yalanlar uydurun!

6. Sınırsız bir lüks, baş döndürücü modalar icat edin, çılgınca sarfiyatı teşvik edin!

7. İnsanların kıymetli vakitlerini; eğlenceler ve oyunlarla oyalayın, herkesi düşünmekten alıkoyun!

8. Müfrit nazariyelerle (kuramlarla) fikirleri zehirleyin, gürültü ve kargaşalıklar yaratın, toplumsal sınıflar arasına kin ve güvensizlik sokun!

9. Aristokratlara müthiş vergiler koyarak onları bunaltın, aralarına kin ve itimatsızlıklar saçın!

10. Mal sahipleriyle işçilerin arasını bozun; grevler, sabotajlar düzenlettirin!

11. Yüksek tabakanın manevi kuvvetini her çareye başvurarak kırın!

12. Sanayinin, ziraatı ezmesine imkan verin, böylece köylü sınıfını ortadan kaldırın!

13. Saçma nazariyeleri ortaya atarak halkı gayri kabil-i tatbik fikirlerle dolambaçlı yollara sevk edin!

14. Hayat pahalılığını körükleyin, ücretleri arttırın!

15. Uluslararası konular ihdas ederek milletler arasına kin ve nefret tohumları serpin!

16. Milletlerin mukadderatını, tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin ellerine tevdi ettirin!

17. Bütün hükumet şekillerini değiştirin, bir çok sırları ifşa edin!

18. Meşru hükumet tarzlarından mutlak bir istibdada gidin!

19. Siyasi, iktisadi buhranlar yaratın, servetleri mahvedin!

GDD (GİZLİ DÜNYA DEVLETİ)

Merkez Bankaları Vasıtasıyla Devlet Hazinesine Alınan Borçların Faizleri

GDD bütün dünya ülkelerine Dünya Bankası, IMF ve o ülkelerin Merkez Bankaları vasıtasıyla devlet garantisiyle verdiği borçların 4 trilyon $; yalnız ABD’den yılda 500 milyar dolar $ olmak üzere diğer ülkelerle beraber toplam olarak takriben 1 trilyon dolar almakta ve yeryüzündeki 6 milyar insanı bu mekanizmayla sömürmektedir.

Dolar=Yeşil Kağıt, Tahmiller=Sarı Kağıt, Rezervler=Beyaz Kağıt

İle takriben 3 Trilyon dolarlık sömürüye ilaveten; bu sömürünün sonucunda bütün dünya bu mekanizmayla aldatılarak bu kıymetler karşısında alınmış malların bir yıl süreyle kullanılması dolayısıyle en az her yıl ilave olarak % 10 hesabıyla 300 milyar dolar sömürülmektedir.

Ayrıca bu kağıtlar her yıl, önemli ölçüde artmaktadır. Böylece takriben yılda l trilyon dolar sömürü!

Ekonomik Krizler ve Borsa Dalgalanmaları

Yeryüzünde yaşayan bütün insanlar, ekonomik krizler ve borsa dalgalanmaları vasıtasıyla yine yılda takriben l trilyon dolar sömürülmektedir!

Uluslararası Bankalar

1836 yılında Amerika Merkez Bankası lağvedilmesine rağmen, Avrupalı sermayedarlar ve bunların Amerikalı ajanları yine de Amerika’nın para sistemini büyük ölçüde kontrolleri altına almayı başardılar ve bütün insanları sömürmeye devam etmektedirler.

Uluslararası Dev Sanayi Kuruluşları, Petrol ve Ticaret Şirketleri

Bütün insanlardan, uluslararası dev sanayi kuruluşları, petrol ve ticaret şirketleri vasıtasıyla yine yılda 1 trilyon dolar sömürülmektedir!

Harp Sanayii

Harp sanayii de insanları sömürme kaynaklarından biridir. GDD Harp Sanayii vasıtasıyla da insanlar, ayrıca yılda takriben 1 trilyon dolar sömürülmektedir!

SEMBOLLER

İsakYayıncılık